• 7 dagen per week beschikbaar

  • Groot netwerk van advocaten

  • Vrijblijvend intakegesprek

  • Pro deo advocaten

  • Bel gratis
    088 - 374 79 40

  • Whatsapp gratis
    06 - 21 29 20 19

Algemene voorwaarden

De achternaamswijziging wordt in opdracht van Bright Light Company B.V. uitgevoerd door de juristen van MKB Huisjuristen B.V. Op al deze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van MKB Huisjuristen B.V. van toepassing.

Download de algemene voorwaarden (pdf)

Opdracht
1. MKB Huisjuristen B.V., hierna aan te duiden als: “MKBHJ”, is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de juridische adviespraktijk uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. Bij die uitoefening laat MKBHJ zich bijstaan door personen, die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar opdrachtgevers worden ingeschakeld.

2. Alle diensten en (andere werkzaamheden) worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever, hierna aan te duiden als: “cliënt of cliënten” met MKBHJ. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden van toepassing.

3. Alle opdrachten van cliënten beschouwt MKBHJ als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

4. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Financiële bepalingen
5. Betaling van declaraties van MKBHJ dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn is cliënt jegens MKBHJ in verzuim. Ingeval van verzuim is cliënt MKBHJ een contractuele rente ad 1% per maand over het openstaande factuurbedrag verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15 % over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van cliënt. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

6. MKBHJ is bevoegd om aan cliënt toekomende gelden, die MKBHJ onder zich heeft of krijgt, met openstaande declaraties te verrekenen.

Beperking van aansprakelijkheid
7. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door MKBHJ afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat MKBHJ in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

8. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor MKBHJ aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door MKBHJ afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat MKBHJ in verband met die verzekering draagt.

9. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. MKBHJ gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.

10. Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan MKBHJ verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door MKBHJ aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal MKBHJ niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt mochten worden gemaakt.

Geschillenbeslechting, bevoegde rechter
11. Op de rechtsverhouding tussen MKBHJ en haar cliënten zal het Nederlands recht van toepassing zijn. De Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil dat tussen MKBHJ en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

12. Naast de op grond van de wet bevoegde rechter zal de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland bevoegd zijn van mogelijke geschillen tussen cliënt en MKBHJ kennis te nemen.

Slotbepalingen
13. Niet alleen MKBHJ, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van MKBHJ hebben verlaten.

14. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. Op verzoek kan een Engelstalig exemplaar worden toegezonden, de Nederlandse tekst is bindend.